مخالفان جنگ در انگلیس، وزیر امور خارجه را به مناظره فراخواندند