دوپینگ وزنه‌بردار روس و مدال نقره رستمی در المپیک لندن قطعی شد