انباشت بیکاری از سال‌های قبل به‌طور کامل جبران نشده است