عربستان یک شاهزاده سعودی را به اتهام قتل اعدام کرد