اتحادیه اروپا تحت تاثیر دیگر کشورها در همکاری با ایران قرار نگیرد