ظرفیت های کشور در اقتصاد مقاومتی نباید نهفته بماند