بررسی مسائل فرهنگی دانشگاه ها با حضور وزیر علوم در کمیسیون آموزش مجلس