بررسی تفکیک تروریست‌ ها از گروههای مسلح در نشست ۵ جانبه فردا