تاکید ایتالیا بر تداوم مسیر سیاسی بر سر مسئله سوریه