پلیس عراق یکصد خانواده دربند داعش را در جنوب موصل آزاد کرد