فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی خواستار تشکیل ارتش یکپارچه به فرماندهی خلیفه حفتر شد