ابراز تردید مقام آمریکایی به توانایی کشورش برای مقابله با اس سیصد روسیه