انگلیس خشونت های اخیر در کشمیر را نگران کننده توصیف کرد