ارائه نخستین گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام