دشمنان به دنبال نفوذ هستند/ فرسایش منابع قدرت مهمترین هدف دشمن