جمعیت ثبت نام کننده اینترنتی سرشماری از 31 میلیون نفر گذشت