تشکیلات خودگردان از اقدام یونسکو درخصوص قدس تقدیر کرد