یک تانک آبرامز عربستان در گذرگاه مرزی بقع به آتش کشیده شد