منطقه الشوره در جنوب موصل آزاد شد/ آزادسازی بیش از 100 خانواده در جنوب موصل/ حمدانیه تحت محاصره کامل قرار گرفته است