نعمت زاده سه شنبه هفته آینده به کمیسیون صنعت و معدن می رود