از فرصت ماه محرم برای زدودن تحریف‌ها استفاده کنیم/ تاکید بر برخورد با جریان پایان‌نامه فروشی