فرجام بهانه‌زدایی، فرسایش منابع قدرت است نه تمام شدن بهانه دشمن