امواج گرانشی می‌توانند تاثیر دایمی روی فضازمان داشته باشند