منابع قدرت کشور نباید به اسم تنش‌زدایی و بهانه‌زدایی تضعیف شودّ