انتقاد رئیس جمهوری کنیا از مانع تراشی در روند مبارزه با فساد مالی