امنیت ایران فرصتی طلایی برای مسئولان است تا توسعه کشور را دنبال کنند