تصویب طرح بازنشستگی روستاییان و عشایر در کمیسیون بهداشت