نباید به بهانه «بهانه‌زدایی» سرمایه‌های ملی تضعیف شود