جذب اعتبار 37 طرح نیمه تمام در سفر هیات دولت به استان مرکزی