تلاش فرانسه برای تبدیل شدن به قطب مالی اتحادیه اروپا