تاکید روحانی بر اهتمام به حفظ و انتقال شیوه‌های سنتی عزاداری