زیبا کلام: روحانی با دست بسته هم احمدی‌نژاد را شکست می‌دهد