از «سیب صادراتی کیلویی هزار تومان» تا «کم آوردن ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای دادن یارانه »