دیدار کمیته بررسی FATF با دبیر شورای عالی امنیت ملی در هفته آینده