تروریست ها اهالی ۱۶ روستا در موصل را اسیر و سپر جانی خود کرده اند