استعفای گروهی اعضاء کابینه/ جنتی و فانی و گودرزی استعفا کردند