معرفی جایزه جهانی خشت طلایی تهران در کنفرانس هبیتات ۳ در بوگوتا