زمانی: تنش افتخاری و معینی چیز خاصی نبود/ درباره کسر قرارداد بازیکنان صحبت نکردیم