برخی با سیاه‌نمایی ادعا می‌کنند که نظام در عرصه مبارزه با مواد مخدر موفق نبوده است