برگزاری اولین همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی