برگزاری نشست های تخصصی با کمیسیون های مختلف جهت اجماع بر روی طرح هایی برای نجات کشور