روستاییان با 70 سال و داشتن 10 سال حق بیمه بازنشسته می شوند