مرکل: همه گزینه‌ها را در ارتباط با سوریه مد نظر داریم