تحلیلی بازار امروز و چشم اندازی از آینده بازار تا پایان سال 95