فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال وارد مدار تولید می شود