معاون گودرزی تأیید کرد: وزیر ورزش و جوانان استعفا داد