مایک رومن جمهوری‌خواه، عهده دار نظارت بر برنامه‌های "حفاظت از انتخابات" ترامپ