«حیدر العبادی»: مسیرهای امنی را برای خروج غیرنظامیان از موصل ایجاد کردیم