داعش اهالی 16 روستای اطراف موصل را به داخل این شهر منتقل کرد