شمخانی از فعالیتهای عمرانی انجام شده در جزیره هندورابی بازدید کرد